מאמרים מאת עו"ד לחדלות פירעון ופשיטת רגל

הגשת תביעת חוב מקוונת

פשיטת רגל החוק החדש

החל משנת 2019, שונתה החקיקה בנוגע לפשיטות רגל החוק החדש בעצם מציב יעד אחר עבור הנושים והחייבים. חוק חדלות פרעון החדש נקרא, למעשה, “חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי”. בין היתר, החוק החדש מאפשר לנושים הגשת תביעת חוב מקוונת.

בין הוראות החוק החדש, נקבע כי חייב שסכום חובותיו הוא בין 50,000 ש”ח ל- 150,000 ש”ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל). מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי.

בין השאר, בתור משרד עורכי דין חדלות פירעון, אנו מייצגים נושים וחייבים בתיקי חדלות פרעון, ועל כן אנו מכירים את המקרים משני הצדדים שלהם.

חוק חדלות פרעון החדש
חוק חדלות פרעון החדש

 

הגשת תביעת חוב מקוונת

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), על הנושים להגיש תביעת חוב במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.

מייצג של נושה, נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון (ממוחשב) בלבד, נושה שאינו מיוצג ע”י עורך דין גביית חובות, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן מקוון או באופן ידני. הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 30 ש”ח נכון לשנת 2021.

ניתן להגיש תביעת חוב באופן מקווון אם מתקיימים כל התנאים הבאים, שימו לב כי כל התנאים צריכים להתקיים:

 • מגיש תביעת החוב הוא הנושה עצמו או מייצג של הנושה.
 • הנושה טוען כי חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בגין חובות בסכום גבוה מ-150,000 ש”ח, חייב לו כספים, רכוש וכו’ והוא זכאי לקבל את חובו חזרה מתוך קופת הנשייה.

חייב שסכום חובותיו עולה על 50,000 ש”ח ונמוך מ-150,000 ש”ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל).

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון (פשיטת רגל), הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן. את תביעת החוב יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.

תביעת החוב שהוגשה, מועברת על-ידי הממונה לנאמן שמונה בתיק, כדי שיחליט האם לאשר את תביעת החוב או לדחות אותה. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את המועד להגשת תביעת החוב.

הגשת תביעת חוב מקוון
הגשת תביעת חוב מקוונת

יש למלא את טופס תביעת החוב הממוחשב באתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון. יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא כי, בין היתר:

 • צויינו פרטיו של החייב (שם מלא, מספר זהות/דרכון) ומספרו של תיק חדלות הפירעון. ניתן לאתר פרטים אלו במערכת לעיון בתיקים באתר הממונה.
 • צורפה אסמכתא (אישור) על תשלום האגרה.
 • נמסרו פרטים ונתונים אודות החוב ומועד התשלום שלו.
 • צורפו מסמכים ואסמכתאות אודות החוב ומועד התשלום שלו.
 • פרטיו של הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק המחאה (שיק) של הנושה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.
 • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.
 • יפוי כח חתום ומאומת על ידי עורך דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מיופה כוחו).

פשיטת רגל החוק החדש – תחולה והוראות

בספטמבר 2019, נכנסה לתוקף רפורמה חדשה שמטרתה לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן ולאזן בין האינטרסים של החייב ושל הנושה. לפי החוק החדש, ניהול ההליכים נקבע לפי סכום החובות וקיימת הבחנה בין חובות העולים על 150,000 ₪ וחובות בסכום נמוך מזה.

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר נכנס לתוקף ביום 15.09.2019, חייב מוגדר כמי שעומד בכל התנאים הבאים:

 1. נמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להגיע למצב זה.
 2. ככלל, סכום חובותיו המוצהרים עולה על 50,000 ש”ח.
 3. הוא בעל זיקה לישראל.

זיקה לישראל מוגדרת על פי אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • מרכז חייו הוא בישראל.
 • הוא מנהל עסק/ים בישראל.
 • יש לו נכס/ים בישראל.

נושה הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש (גם במקרה שמדובר בחוב עתידי). נושה יכול להיות אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד.

נושה בדין קדימה – הוא נושה שהחוק קובע כי החוב שלו קודם לחובות אחרים.

נושה מובטח – הוא נושה שיש לו בטוחה (שעבוד) כדי להבטיח שיקבל את חובו בחזרה.

חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במטרה שהנושה יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים בקופת הנשייה.

קופת נשייה היא בעצם מעין קופה/חשבון אליה מופקדים כספים במסגרת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל). ככלל, הכספים שנצברים בקופה מחולקים לנושים (מי שחייבים להם) של החייב.

את קופת הנשייה מנהל, ככלל, הנאמן, הפועל מטעם הגורם האחראי של המדינה על ניהול ההליכים (על פי סכום החובות):

 • כאשר סכום החובות עולה על 150,000 ש”ח- הגורם האחראי הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש”ח- הגורם האחראי הוא רשם ההוצאה לפועל.

במהלך ייצוג חייבים בפשיטת רגל, נהוג להיות בקשר רציף ויומיומי עם הנאמן המנהל את קופת הנשייה, על מנת להיות במודעות למצב הקופה בכל שלב. זאת מכיוון שהכספים המופקדים בקופת הנשייה, מגיעים ממספר מקורות:

 1. תשלומים תקופתיים שעל החייב לשלם, כאחד מהתנאים לקבלת צו לשיקום כלכלי והפטר.
 2. כספים שהתקבלו ממכירה/מימוש נכס של החייב (רכוש, נדל”ן, מניות וכו’).
 3. כספים שמגיעים לחייב ממקורות אחרים.

המטרה העיקרית של ניהול הקופה והפקדת הכספים היא חלוקתם, בתנאים מסוימים, לנושים שתביעות החוב שלהן אושרו על-ידי הנאמן. ברגע שמוגדרת קופת נשייה עבור חייב ניתן לבצע ביטול הגבלה על חשבון בנק בסיוע עורך דין.

פשיטת רגל החוק החדש
פשיטת רגל החוק החדש

חוק חדלות פרעון החדש

כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), בכל נושא הקשור לתיקים המתנהלים אצלו. מייצגים של פונים נדרשים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי).

פונים שאינם מיוצגים, רשאים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון או באמצעות הגשת פנייה באופן ידני.

התיקים המתנהלים אצל הממונה הם של חייבים שסכום חובותיהם עולה על 150,000 ש”ח. ניתן לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בכל נושא הקשור לתיקים אשר מתנהלים אצלו.

ככלל, יש להגיש את הפנייה באופן מקוון (אינטרנטי), אך פונים שאינם מיוצגים, רשאים להגיש את מסמך הפנייה גם באופן ידני. הגשת הפנייה והטיפול בה לא כרוכים בתשלום.

לשאלות ותשובות בנוגע לנושא פשיטת רגל החוק החדש ולנושאים פיננסיים וחוקיים – הצטרפו אלינו בעמוד הפייסבוק.

עו"ד מישאל גאון
מנהל תיקי המשרד

עו”ד מישאל גאון, מעבר להיות עו”ד וותיק ומשופשף ומומחה מספר אחת במחיקת חובות ולניהול הליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל, כבר זכה לנהל בעברו מספר חברות ועסקים ורכש ניסיון רב במגזר העסקי ובעבודה מול הבנקים וגופים ציבוריים גדולים. עו”ד מישאל גאון, משמש כיום כאוטוריטה בתחומי החדלות פירעון ובמילים אחרות- אין כמעט שופט בארץ שלא מכיר אותו (ואת ‘כאב הראש’ שמתלווה לייצוג המשפטי שלו) או כתב עת מקצועי ומכובד שלא מתהדר במאמר מקצועי פרי עטו.

שאלה? כתבו לנו!

פשיטת רגל

חדלות פירעון

שיקום כלכלי

נקלעת לחובות?
הסדר חובות שיוציא אותך מהבוץ.
עם התאמת פיתרון בול בשבילך!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם

*בכפוף לבדיקת התאמה
פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום,
אני כאן לרשותך
Call Now Button